Wspólnota majątkowa małżonków – co jej podlega.

Wspólnota majątkowa małżonków - co jej podlega

W momencie zawarcia związku małżeńskiego pomiędzy małżonkami powstaje, z mocy ustawy, wspólność majątkowa. Obejmuje ona przedmioty majątkowe nabyte w czasie jego trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. Jest to tzw. majątek wspólny. Rzeczy nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

Co należy do majątku wspólnego?

 1. Wynagrodzenie pobierane za pracę oraz inne dochody uzyskane w ramach działalności zarobkowej każdego z małżonków.
 2. Dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków.
 3. Środki zgromadzone na rachunku otwartym lub pracowniczym funduszu emerytalnym każdego z małżonków.

Co należy do majątku osobistego?

 1. Majątek nabyty przed zawarciem małżeństwa.
 2. Przedmioty majątkowe które zostały nabyte poprzez dziedziczenie, zapis lub darowiznę. Chyba że spadkodawca lub darczyńca postanowił inaczej.
 3. Prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom.
 4. Przedmioty majątkowe które służą wyłącznie zaspokajaniu osobistych potrzeb jednego z małżonków.
 5. Prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie.
 6. Przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub naruszenia zdrowia.
 7. Zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Podpunkt ten nie dotyczy jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy.
 8. Wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków.
 9. Przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia.
 10. prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy.
 11. Przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Wyjątkiem od powyższych są „przedmioty zwykłego urządzania domowego”, których użytkują oboje małżonków. Są one, z zasady, objęte wspólnotą majątkową. Również jeśli zostały nabyte przez dziedziczenie, zapis czy darowiznę. Z wyjątkiem sytuacji kiedy darczyńca lub spadkodawca postanowił inaczej.

Każdy z małżonków ma prawo do współposiadania rzeczy wchodzących w skład majątku wspólnego oraz do korzystania z nich w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i równoczesnym użytkowaniem przez drugiego z małżonków. W czasie trwania wspólnoty majątkowej żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego. Nie może również rozporządzać ani zobowiązywać się do rozporządzania udziałem, który w razie ustania wspólności przypadnie mu w majątku wspólnym lub w poszczególnych przedmiotach należących do tego majątku.

Wspólnota majątkowa małżonków - co jej podlega.

Z reguły każdy z małżonków ma prawo do samodzielnego zarządzania majątkiem wspólnym. Bywają jednak sytuacje w których potrzebna jest zgoda obu stron:

 1. Zbycie, obciążenie, odpłatne nabycie nieruchomości lub użytkowania wieczystego.
 2. Zbycie, obciążenie, odpłatne nabycie prawa rzeczowego, którego przedmiotem jest budynek lub lokal.
 3. Zbycie, obciążenie, odpłatne nabycie i wydzierżawienie gospodarstwa rolnego lub przedsiębiorstwa.
 4. Darowizny z majątku wspólnego, z wyjątkiem drobnych darowizn zwyczajowo przyjętych.

Ważność umowy, która została zawarta przez jednego z małżonków bez wymaganej zgody drugiego, zależy od potwierdzenia umowy przez drugiego małżonka.

Druga strona może wyznaczyć małżonkowi, którego zgoda jest wymagana, odpowiedni termin do potwierdzenia umowy. Po upływie ustalonego terminu umowa staje się nieważna.

Również jednostronna czynność prawna dokonana bez wymaganej zgody drugiego małżonka jest nieważna.

——

Marek Matuszek – 4profit.com.pl

Tekst zewnętrzny, artykuł sponsorowany

0 0 głosów
Ocena artykułu:

Czytelniku pamiętaj:
Niniejszy artykuł ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi poradnika w rozumieniu prawa. Zawarte w nim treści mają na celu dostarczenie ogólnych informacji i nie mogą być traktowane jako fachowe porady lub opinie. Każdorazowo przed podejmowaniem jakichkolwiek działań na podstawie informacji zawartych w artykule, skonsultuj się ze specjalistami lub osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia. Autor artykułu oraz wydawca strony nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne działania podejmowane na podstawie informacji zawartych w artykule.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Informacja o ciasteczkach

Zgodnie z Art. 173, pkt. 1 Ustawy z dn. 16.11.2012 r. (Dz.U. poz. nr 1445) Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies.

Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.


Artykuł sponsorowany

Wzbudź zainteresowanie Czytelnika i zamieść artykuł w naszym serwisie.

Szczegóły: Publikacja artykułu